รูปภาพ

ขบวนแห่จองพาราที่แม่ฮ่องสอน   เทศกาลปอยเหลินสิบเอ็ด หรือเทศกาลออกพรรษา

ขบวนแห่จองพาราท่ีแม่ฮ่องสอน

ขบวนแห่จองพาราเทศกาลปอยเหลินสิบเอ็ด